30.06.2017 10:30 Wiek: 356 days
Kategoria: Inwestycje, Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II w Działdowie, Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6

Podpisanie umów ważnych dla miasta


W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Pan Gustaw Marek Brzezin i Burmistrz Działdowa - Pan Grzegorz Mrowiński podpisali umowy o dofinansowanie dwóch projektów Gminy-Miasto Działdowo, tj. "Stworzenie centrum aktywności pozarządowych przy ul. Zamkowej 6" i "Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II w Działdowie". Gmina na realizację tych projektów otrzymała środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich w łącznej wysokości 2 888 087,73 zł. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 3 407 630,27 zł.

Pan Marszałek Gustaw Marek Brzezin wyraził słowa uznania i pogratulował Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Mrowińskiemu sukcesu w tak trudnym konkursie. Pan Burmistrz zapewnił, że projekty zostaną zrealizowane i będą służyć mieszkańcom Działdowa.